Herzlich willkommen

Instructies voor herroeping voor de verkoop van producten / Voorbeeldformulier voor herroeping

Recht van de consument om te herroepen

(Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met het doel dat in hoofdzaak noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsbezigheid kan worden toegeschreven.)


Instructies voor herroeping


Recht om te herroepen


U hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen te herroepen. De termijn om te herroepen bedraagt veertien dagen vanaf de dag

  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de expediteur is, de producten in ontvangst heeft genomen, voor zover u één of meerdere producten in het kader van een samenhangende bestelling hebt besteld en deze als geheel worden geleverd;
  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de expediteur is, de laatste producten in ontvangst heeft genomen, voor zover u meerdere producten in het kader van een samenhangende bestelling hebt besteld en deze gescheiden worden geleverd;
  • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de expediteur is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, voor zover u een product hebt besteld, dat in meerdere deelzendingen of stukken wordt geleverd;

 

Om van uw recht om te herroepen gebruik te maken, moet u ons (MDR Metallbau Onlineshop GmbH, Robert-Bosch-Str. 32, 74081 Heilbronn, telefoonnummer: +49 (0)7131 / 2701792, faxnummer: +49 (0)7131 / 2701794, e-mailadres: info@metallbau-onlineshop.de) aan de hand van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, per fax of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen, informeren. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeldformulier, dat echter niet  verplicht is.


Om aan de termijn om te herroepen te voldoen volstaat het dat u de mededeling over het gebruik van het recht om te herroepen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurd.


Gevolgen van de herroeping


Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan doordat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk een andere overeenkomst is getroffen; u worden voor deze terugbetaling in geen geval vergoedingen berekend.

Wij kunnen de terugbetaling voor als pakket verzendbare producten weigeren, tot wij deze producten hebben teruggekregen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u deze producten hebt teruggestuurd, al naargelang wat het vroegste tijdstip is.


Producten die niet als pakket verzendbaar zijn halen wij zelf af.

U dient de als pakket verzendbare producten onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over het herroepen van dit contract hebt geïnformeerd, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de als pakket verzendbare producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.


U draagt de directe kosten van terugzending voor de als pakket verzendbare producten. Wij dragen de kosten van terugzending voor de niet als pakket verzendbare producten.


U dient voor een eventueel waardeverlies van de producten slechts in te staan, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een ter controle van de gesteldheid, eigenschappen en werkwijze van de producten niet noodzakelijke omgang met de producten.


Redenen voor uitsluiting of verval


Het recht om te herroepen bestaat niet bij contracten

  •  betreffende de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie afhankelijk is van een individuele keuze of bepaling door de consument of die eenduidig afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument;
  •  betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden is;
  •  betreffende de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van het contract is overeengekomen, die echter ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde van schommelingen op de markt afhangt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • betreffende de levering van kranten, tijdschriften en geïllustreerde tijdschriften met uitzondering van abonnementcontracten.

 

Het recht om te herroepen vervalt voortijdig bij contracten

  •  betreffende de levering van verzegelde producten, die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd wanneer hun verzegeling na de levering is verwijderd;
  • betreffende de levering van producten, wanneer deze na de levering op grond van hun geaardheid onscheidbaar met andere producten werden gemengd;
  • betreffende de levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering is verwijderd.

 


 

Voorbeeldformulier voor herroeping


(Wanneer u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)


- Aan MDR Metallbau Onlineshop GmbH, Robert-Bosch-Str. 32, 74081 Heilbronn, faxnummer: +49 (0)7131 / 2701794, e-mailadres: info@metallbau-onlineshop.de :
- Hiermede herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende producten (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
- Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.