Herzlich willkommen

Algemene Voorwaarden en klanteninformatie

Algemene Voorwaarden afdrukken

Algemene Voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene Voorwaarden

§ 1 Fundamentele bepalingen


(1) De volgende voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die u met ons als aanbieder (MDR Metallbau Onlineshop GmbH) via de website www.metallbau-onlineshop.de sluit. Voor zover niet anders overeengekomen, wordt met eventueel door u toegepaste eigen voorwaarden geen rekening gehouden.

(2) Consument als bedoeld in de hierna volgende regelingen is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die in hoofdzaak noch aan zijn commerciële noch zijn zelfstandige beroepsbezigheid kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde commanditaire vennootschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling in uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit handelt.


§ 2 Totstandkoming van het contract


(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van producten.

(2) Reeds met het plaatsen van het betreffende product op onze website leggen wij u een bindend aanbod voor het sluiten van een contract voor tegen de voorwaarden aangegeven in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract komt via het online-winkelwagensysteem als volgt tot stand:

De voor aankoop bedoelde producten worden in de "winkelwagen" geplaatst. Via de overeenkomstige knop op de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar te allen tijde wijzigingen in aanbrengen. Na het oproepen van de pagina "Kassa", de invoer van de persoonlijke gegevens en van de betalings- en verzendingsvoorwaarden worden tot slot nogmaals alle bestelgegevens op de besteloverzichtspagina weergegeven. Indien u als betaalwijze gebruikmaakt van een direct-betaalsysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Postpay, Sofort) wordt u in onze onlineshop ofwel naar de besteloverzichtspagina geleid of u wordt eerst naar de website van de aanbieder van het direct-betaalsysteem geleid.
Als u wordt u doorgestuurd naar het betreffende direct-betaalsysteem, maak daar dan de overeenkomstige keuze of voer uw gegevens in. Daarna wordt u teruggeleid naar de besteloverzichtspagina van onze onlineshop.
Hier hebt u voor het verzenden van de bestelling de mogelijkheid alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de functie "Terug" van de internetbrowser) of de aankoop af te breken. Door het verzenden van de bestelling via de knop "Nu kopen" verklaart u bindend de acceptatie van het aanbod, waardoor het contract tot stand komt.

(4) Uw aanvragen voor het opstellen van een aanbod zijn voor u niet bindend. Wij sturen u hiervoor een bindende offerte in tekstvorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De afhandeling van de bestelling en het verstrekken van alle met het sluiten van het contract verband houdende gegevens verloopt via e-mail, voor een deel ook geautomatiseerd. Daarom dient u ervoor te zorgen dat het bij ons opgeslagen e-mailadres juist is, de ontvangst van e-mails technisch gegarandeerd is en met name niet door de SPAM-filter wordt verhinderd.


§ 3 Individueel ontworpen producten


(1) U stelt ons de voor de individuele vormgeving van de producten vereiste en passende gegevens, teksten of bestanden via het onlinebestelsysteem of per e-mail ten laatste onmiddellijk na het sluiten van het contract ter beschikking. Er dient rekening te worden gehouden met onze eventuele specificaties betreffende bestandsformaten.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens over te maken waarvan de inhoud de rechten van derden (met name auteursrechten, naamrechten, merkrechten) schendt of bestaande wetten overtreedt. U stelt ons uitdrukkelijk vrij van alle in dit verband door derden gestelde aanspraken. Dit is ook van toepassing voor in dit verband noodzakelijke kosten van juridische bijstand.

(3) Wij controleren niet of de inhoud van de aan ons doorgegeven gegevens juist is en aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor fouten.

§ 5 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud


(1) U kunt een recht van retentie slechts uitoefenen, voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele verhouding betreft.

(2) De producten blijven totdat de aankoopprijs volledig is betaald ons eigendom.

(3) Indien u ondernemer bent, is nog het volgende van toepassing:

a) Wij behouden ons het eigendom aan de producten voor totdat aan alle vorderingen uit de lopende handelsbetrekking volledig is voldaan. Verpanding of veiligheidsoverdracht alvorens de producten onder eigendomsvoorbehoud in eigendom zijn overgegaan is niet toegestaan.

b) U kunt de producten volgens de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval draagt u nu reeds alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag, dat u door de doorverkoop ontvangt, aan ons over. Wij aanvaarden de overdracht U bent verder voor het innen van de vordering gemachtigd. Mocht u uw betalingsverplichtingen echter niet correct nakomen, behouden wij ons nochtans voor de vordering zelf te innen.

c) In geval van verbinding en vermenging van de producten onder eigendomsvoorbehoud verwerven wij mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding factuurwaarde van de producten onder eigendomsvoorbehoud tot de andere verwerkte objecten op het tijdstip van de verwerking.

d) Wij verplichten ons ertoe, de ons toekomende zekerheden op uw vraag in zover vrij te geven, wanneer de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te zekeren vordering met meer dan 10% overstijgt. De keuze van de vrij te geven zekerheden komt ons toe.


§ 6 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de producten bij levering onmiddellijk op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons alsmede de expediteur de aanmerkingen zo snel mogelijk mee te delen. Wanneer u dat niet doet, heeft dit geen uitwerking op uw recht op wettelijke garantie.

(3) Indien u ondernemer bent, is afwijkend van de bovenstaande garantieregelingen het volgende van toepassing: 

a) Als gesteldheid van het product geldt alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen, niet echter overige reclame, openbare aanbevelingen en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken geven wij garantie naar onze keuze, hetzij door herstelling of door een nieuwe levering. Mislukt de herstelling van gebreken, dan kunt u kiezen voor een prijsvermindering of het contract opzeggen. De herstelling van gebreken geldt na een vergeefse tweede poging als mislukt, wanneer niet in het bijzonder uit de aard van de zaak of van het gebrek of van andere omstandigheden iets anders resulteert. In het geval van herstelling moeten wij niet de hogere kosten dragen die ontstaan door het product naar een andere locatie dan de plaats van handeling te brengen, voor zover de overbrenging niet met het bedoelde gebruik van het product overeenstemt.

c) De garantie bedraagt één jaar vanaf aflevering van het product. De verkorting van de garantie geldt niet:

  • voor aan ons toe te rekenen verwijtbare schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en bij opzettelijk of grof nalatig veroorzaakte andere schade; 
  • voor zover wij het gebrek arglistig verzwegen of een garantie voor de gesteldheid van het product overgenomen hebben; 
  • bij producten, die overeenkomstig hun gewoonlijke gebruikswijze voor een gebouw werden gebruikt en de onvolmaaktheid ervan hebben veroorzaakt; 
  • bij wettelijk recht op regresvordering, die u in verband met rechten bij gebreken tegen ons hebt.


§ 7 Rechtskeuze, plaats van handeling, plaats van rechtspraak

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover daardoor de door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de normale verblijfplaats van de verbruiker verleende bescherming niet wordt onttrokken (voordeelprincipe).


(2) Plaats van handeling voor alle prestaties uit de met ons bestaande handelsbetrekkingen alsmede de plaats van rechtspraak is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument, maar handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of speciaal publiekrechtelijk fonds bent. Hetzelfde geldt wanneer u geen algemene plaats van rechtspraak in Duitsland of in de EU hebt of de woonplaats of normale verblijfplaats op het tijdstip van de instelling van de rechtsvordering niet bekend is. De bevoegdheid ook op een andere wettelijke plaats van rechtspraak bij het gerecht appel aan te tekenen blijft hierdoor onaangetast.


(3) De bepalingen van het Weense Koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing._______________________________________________________________________________________


II. Klanteninformatie 

1. Identiteit van de verkoper

MDR Metallbau Onlineshop GmbH
Robert-Bosch-Str. 32
74081 Heilbronn
Duitsland
Telefoon: +49 (0)7131-2701792
E-mail: info@metallbau-onlineshop.deAlternatieve regeling van geschillen:
De Europese commissie stelt een platform ter beschikking voor de buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), op te roepen onder http://ec.europa.eu/odr.


2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden verlopen volgens de bepalingen "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (deel I.).

3. Taal van het contract, opslag van de tekst van het contract

3.1. De taal van het contract is Duits.

3.2. De volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online-winkelwagensysteem, kunnen de contractgegevens met behulp van de afdrukfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Na aankomst van de bestelling bij ons worden de bestelgegevens, de wettelijk voorgeschreven informatie bij contracten op afstand en de Algemene Voorwaarden nogmaals per e-mail aan u verzonden.

3.3. Bij offerteaanvragen buiten het online-winkelwagensysteem worden alle contractgegevens in het kader van een bindend aanbod schriftelijk, bijv. per e-mail, aan u verzonden. Deze gegevens kunt u afdrukken of elektronisch opslaan.

4. Gedragscodices

4.1. Wij hebben ons onderworpen aan de "koperzegel-kwaliteitscriteria" van de Händlerbund Management AG en daarmee gepaard gaande aan de Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, te vinden op: http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf en http://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Essentiële kenmerken van de producten of de dienstverlening

De essentiële kenmerken van de producten en/of dienstverlening zijn in de betreffende offerte opgenomen.

6. Prijzen en betalingsmodaliteiten

6.1. De vermelde prijzen en verzendkosten opgenomen in de desbetreffende offertes zijn totaalprijzen. Ze bevatten alle prijsbestanddelen inclusief alle belastingen.

6.2. De voorkomende verzendkosten zijn niet in de aankoopprijs begrepen. Ze kunnen via een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende offerte worden opgeroepen. Ook worden ze tijdens het bestelproces afzonderlijk getoond. De verzendkosten dienen door u te worden betaald, tenzij een gratis levering is toegezegd.

6.3. Bij leveringen in Nederland en België kunnen er voor ons ongerechtvaardigde extra kosten ontstaan, zoals invoerrechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (afdracht- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die u moet dragen.

6.4. De betaalwijzen die u ter beschikking staan worden via een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende offerte aangegeven.

6.5. Tenzij bij de afzonderlijke betaalwijzen anders aangegeven, zijn de betalingsclaims uit het
gesloten contract onmiddellijk te betalen.

7. Leveringsvoorwaarden


7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen worden via een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende offerte aangegeven.

7.2. Indien u consument bent is wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas met de overdracht van het product op u overgaat, onafhankelijk van het feit of de verzending verzekerd of onverzekerd plaatsvindt. Dit geldt niet wanneer u zelfstandig een niet door de ondernemer benoemde transportonderneming of een voor de uitvoering van de verzending benoemde persoon met het transport hebt belast.
Wanneer u ondernemer bent, zijn levering en verzending uw risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken 


De aansprakelijkheid voor gebreken richt zich naar de "Garantie" bepaling in onze Algemene Voorwaarden (deel I).


Deze Algemene Voorwaarden en klanteninformatie werden opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van het verband van handelaren (Händlerverbund) en worden permanent op rechtsconformiteit gecontroleerd. De Händlerbund Management AG staat in voor de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van officiële waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: http://www.haendlerbund.de/agb-service.


Laatste bijwerking: 07-12-2017

 

 

 

Algemene Voorwaarden afdrukken